ေႏြရာသီ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္လိုေသာ ေဒသခံမ်ား/ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း

Posted by on Feb 17, 2016 in Announcement |

ေန႔စြဲ – ၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ Scholar Institute မွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အရ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီကာလ၌လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းစသည္တို႔ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ ထားရွိပါသည္။ Scholar Institute အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္(၈)ႏွစ္တာ ကာလကို ေရာက္ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို(၈)ႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းစသည့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားလူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ ေပးရန္ရည္ရြယ္လ်က္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အတူ စကားေျပာစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားေစေရးစသည္ တို႔ကို ေဒသခံမ်ား/ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုႏွစ္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလ၌လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသင္တန္းမ်ား ကိုအခမဲ့ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ရာ၊ မိမိတို႔ေဒသရွိလူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ဤကဲ့သို႔ေသာသင္တန္မ်ားကို လိုလား ၾကေသာေဒသခံမ်ား/ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို Scholar Institute ၏ ရုံးဖုန္းနံပါတ္ (+၉၅၉၄၂၀၀၃၉၅၀၃)ကိုျဖစ္ေစ၊ ဦးေအာင္ေရႊဦး (+၉၅၉၂၅၄၁၆၉၅၅၆) ကိုျဖစ္ေစ၊ institutescholar@gmail.com ကိုျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေတာင္းခံႏိုင္ျပီး၊ ၂၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ ေန႔ ၌ ေနာက္ဆုံးထားျပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေနရာအကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ဆက္သြယ္လာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား...

Read More